ชื่อ - นามสกุล :นายจิรัฏฐ์ บุญเกิด
ตำแหน่ง :ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หน้าที่ในกลุ่ม :