ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทิมา เสกาจารย์
ตำแหน่ง :ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
หน้าที่ในกลุ่ม :