บุคลากรชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนเซนต์นิโกลาสพิษณุโลก

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนกสามัญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

นางสาวชลธิชา ทองเชื้อ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1

นางสาวธัญลักษณ์ สบกระโทก

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2

นางสาวสุวัญญา ปุ่นน้อย

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3

นายธีระดนย์ ญาวิลาศ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.4

นางนันทนา เกตุดี

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5

นางสาวนันทวัน ทวีชาติ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6

นายนนทกร ปรอดครบุรี

ครูคู่ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1,1.2

นางสาวชลรัตน์ดา แก้วสวรรค์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3,1.4

นายกิตติศักดิ์ สีมูล

ครูคู่ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5,1.6

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนกสามัญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

นางสุนิสา จุลพงษ์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1

นางสาวนภสร แย้มวัตร

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2

นางสาวศิริพร ทองเพ็ง

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3

นางสาวชุติมา หยวกอ่อง

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4

นางอรษา ชื่นหัตไทย

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5

นางอำพรรัตน์ เกตุดี

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6

นายนเรศ เผ่าโพธิ์

ครูคู่ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1,2.2

นางสาวสองขวัญ แซ่อุ่ย

ครูคู่ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3,2.4

นายอภิชาติ เนียมหอม

ครูคู่ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5,2.6

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนกสามัญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

นางอังคณา แสนอุบล

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

นางสาวศศิภา เงินมาก

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.2

นางสาวโชติกา พรหมจอม

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3

นางสาวภัทราพร บุตรศรี

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.4

นางสาวนันวรี เจริญภัทราวุฒิ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.5

นายจุมพล บุตรศรี

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6

นางศิริกุล ตั้งอารมณ์มั่น

ครูคู่ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1,3.2

นายนิพนธ์ รอดทองดี

ครูคู่ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3

นายสิทธิกร อาจหาญ

ครูคู่ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.4

นายเรืองฤทธิ์ กุลชัย

ครูคู่ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.5,3.6

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกสามัญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

น.ส.อังคณา เชยล้อมขำ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1

น.ส.จุฑามาศ ทองด้วง

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2

นางบุญเพ็ญ จันทวงษ์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3

น.ส.กวินนิตย์ ใจน้ำ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4

นายปรีชา แย้มกันชู

ครูคู่ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1,4.2

ai generated, woman, face-8477303.jpg

ครูคู่ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3,4.4

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกสามัญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

นายณัฐพล กาศคำสุข

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

นางสาวกัลยรัตน์ รอดเพชร

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2

นางสาวศรัญญา พงษ์พุก

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3

นางสาวณัฐริการ์ สิทธิดุก

ครูคู่ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1,5.2

ai generated, woman, face-8477303.jpg

ครูคู่ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนกสามัญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

นายวีระศักดิ์ ทองนาค

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1

นางสาวอรพรรณ พยัฆกุล

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2

นางสาวฐิติพร บุญวังแร่

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3

นางจินตนา กลั่นเกตุ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4

นางสาววนิดา บัวเหมือน

ครูคู่ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1-6.4


Warning: Undefined array key 0 in /home/saintn/domains/saintnic.ac.th/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 1025