บุคลากรชั้นปฐมวัย

โรงเรียนเซนต์นิโกลาสพิษณุโลก

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล แผนกสามัญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

นางสาวนฤมล เวียงวิเศษ

ครูคู่ประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวธนภรณ์ เพ็งกระจ่าง

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางอนุรา พรหมจำรัส

ครูคู่ประจำชั้นเตรียมอนุบาล

ครูประจำชั้นอนุบาล 1

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 แผนกสามัญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

นางนลิน ธูปกลิ่น

ครูประจำชั้นอนุบาล 1.1

นางสาวฌาณิญา พรมสีทอง

ครูประจำชั้นอนุบาล 1.2

นางสาวรัตนาวดี เปลี่ยนพันธุ์

ครูประจำชั้นอนุบาล 1.3

นางสาวมินตรา ศรีอุ่นดี

ครูคู่ประจำชั้นอนุบาล 1.1

นางสาวเสาวณีย์ เขียวใจดี

ครูคู่ประจำชั้นอนุบาล 1.2

นางสาวเรืองรัตน์ พุทธิปัญญา

ครูคู่ประจำชั้นอนุบาล 1.3

ครูประจำชั้นอนุบาล 2

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 แผนกสามัญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

นางนุชนาถ โพธิ์พยอม

ครูประจำชั้นอนุบาล 2.1

นางสาวปัทมาวรรณ บุญที

ครูประจำชั้นอนุบาล 2.2

นางสาวนิภาพร ทารัตน์

ครูประจำชั้นอนุบาล 2.3

นางสาวพิชามญชุ์ บุญธรรม

ครูคู่ประจำชั้นอนุบาล 2.1

นางเพ็ญสว่าง อินทราวุธ

ครูคู่ประจำชั้นอนุบาล 2.2

นางวัชราภรณ์ เรือนเย็น

ครูคู่ประจำชั้นอนุบาล 2.3

ครูประจำชั้นอนุบาล 3

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 แผนกสามัญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

นางวรนุช โกมลกิติสกุล

ครูประจำชั้นอนุบาล 3.1

นางสาวรัตติยา พรมมาวัน

ครูประจำชั้นอนุบาล 3.2

นางศลิษา ชุมพร

ครูประจำชั้นอนุบาล 3.3

นางสาวปราณี เหลาประเสริฐ

ครูคู่ประจำชั้นอนุบาล 3.1

นางสาวกรกนก จงทอง

ครูคู่ประจำชั้นอนุบาล 3.2

นางสาวศิริพร ด้วงฟู

ครูคู่ประจำชั้นอนุบาล 3.3

ครูพิเศษ

ครูพิเศษแผนกอนุบาล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

นายอภิธาน ธาราแสวง

ครูพิเศษ

นางสาวธนิสร บูรณะชาติ

ครูพิเศษ

นายชำนาญ โฉมศรี

ครูพิเศษ

Mrs. Charrise May polido Gabas

ครูพิเศษ

Mrs. Sheena D.Torres

ครูพิเศษ


Warning: Undefined array key 0 in /home/saintn/domains/saintnic.ac.th/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 962