ทำเนียบบุคลากร

โรงเรียนเซนต์นิโกลาสพิษณุโลก

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ในโอกาสเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในนามฝ่ายบริหารโรงเรียนเซนต์นิโกลาส

ขอยินดีต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเซนต์นิโกลาสทุกท่านที่จะได้มาปฏิบัติ

ภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

กำหนดไว้ ขอยินดีต้อนรับทุกท่าน

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารแผนกสามัญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

บาทหลวงไพศาล ราชกิจ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บาทหลวงสมสุข หทัยภัสสร

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

บาทหลวงวุฒิชัย แก้วพวง

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

บาทหลวง Ronnie Lama Torres

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

นางธาวันรัตน์ กลับเมฆ

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

นายสุรสิทธิ์ นมัสโก

รองผู้อำนวยการ

นายอำนวย ปทุมปี

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 

หัวหน้าแผนก English Programme

นายประเสริฐ จำปาแดง

ที่ปรึกษาสำนักงานประกันคุณภาพ

นางสาวปาณิสรา นาคสนิท

หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพ

นางปราณี แย้มกันชู

ผู้ช่วยฝ่ายบุคลากร

นางอนุตร ปรอดครบุรี

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

นางสาวมณฑา สังข์ทอง

ผู้ช่วยแผนกอนุบาล

นายณัฐพงษ์ แหลมหลัก

ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน

นายอนันต์ อินทร์ชื่น

ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป

นายชนินทร์ เสมอพิทักษ์

ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง

นางสาวอัญชุลี สร้อยภู่ระย้า

รองผู้ช่วยประถม

นายณัฐพล กาศคำสุข

รองผู้ช่วยมัธยม

นางสาวศศิภา เงินมาก

รองผู้ช่วย Smart

บุคลากรแผนก SNSEP-OIC


Warning: Undefined array key 0 in /home/saintn/domains/saintnic.ac.th/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 962